Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zwemschool Pardoes

 

 1. U wordt geacht op de hoogte te zijn van onze Algemene voorwaarden door het accepteren van de algemene voorwaarden op het aanmeldingsformulier, verkrijgbaar op onze website www.zwemschoolpardoes.nl. U wordt geacht zich te houden aan de regels zoals zij gesteld zijn in dit reglement.

 2. De bezoeker dient de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde stipt op te volgen. Bezoekers dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden. Bij noodgevallen moet u direct de aanwijzingen van het personeel opvolgen.

 3. Zwemschool Pardoes is niet aansprakelijk voor:
  a. het zoekraken, verwisselen, beschadigen of voor diefstal van uw eigendommen;
  b. voor schade materieel of immaterieel zulks in de ruimste zin van het woord of ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het zwembad en de daarbij behorende ruimten en inventaris;
  c. schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de faciliteiten in de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.

 4. Voor de veiligheid van uw kind is het niet toegestaan breekbare of scherpe voorwerpen mee naar binnen te nemen in het zwembad.

 5. Ik verleen hierbij tot wederopzegging, een automatische machtiging aan zwemschool Pardoes om vanaf de start van de zwemles het zwemgeld van de door u doorgegeven bank- of rekeningnummer af te schrijven. Betaling altijd via automatische incasso standaard is deze per kwartaal, tenzij anders overeengekomen.

 6. De lessen zijn als volgt opgebouwd het totaalaantal werkelijke lessen in een seizoen dat gedeeld door het aantal termijnen.
  Hier zijn de vakanties niet mee gerekend.

 7. Zwemschool Pardoes is indien nodig gemachtigd de tarieven aan te passen, standaard zullen deze in januari worden aangepast, conform de jaarlijkse inflatie.

 8. Er is een opzegtermijn van één lesperiode (vakantie tot vakantie) voor de vervaldatum van de incasso.
  Restitutie is in overleg met de directie. Na beëindiging abonnement vervalt de service op inhaallessen.

 9. Verzuim hoeft u niet te melden per mail, tenzij landurig. Dit is u eigen verantwoordelijkheid.
  Via het Online Portal kunt u een les afmelden of reserveren.

 10. Door ondertekening van ons inschrijfformulier machtigt u ons om de gegevens te mogen administreren. U heeft het recht de machtiging te allen tijde in te trekken. De intrekking heeft dan alleen betrekking op het verwerken van gegevens van ná de intrekking. De persoonsgegevens zullen binnen twee jaar, nadat u kind is gestopt met zwemlessen, uit ons systeem worden verwijderd. Dit conform voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

 11. Omwille van de privacy is het tijdens de zwemles niet toegestaan om te filmen of te fotograferen.

 12. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van zwemschool Pardoes, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.

 13. Klachten kunt u schrijven aan Zwemschool Pardoes t.a.v. directie info@zwemschoolpardoes.nl